ژازه تباتبايی
ژازه تباتبايی

تهران  1309 | دیپلم هنرپیشگی ، تهران 1329 | لیسانس نقاشی ، دانشکده هنرهای زیبا ، تهران 1339 | تاسیس گالری هنر جدید ، تهران 


انفرادی : گالری رضا عباسی ، تهران  1340 | در سه بی ینال تهران شرکت کردو جایزه گرفت. همچنین در دهه چهل، مجسمه های او در بی ینال پاریس، ونیز، سائوپائولو نمایش داده شد.چندین نمایشگاه در لندن، مادرید، توکیوو شهر های دیگر برپا داشت. آخرین نمایشگاه انفرادی اودر تهران به سال 1373 برمی گردد.

نمايشگاه ها

1