افشين
افشين پيرهاشمی

برنده دوم بینال بی جینگ چین ، 2005    | منتخب بازدید کنندگان در ششمین بینال نقاشی تهران ، 1384 | 


نمایشگاه‌های انفرادی : گالری هما، تهران 1388 | ارکو مادرید، اسپانیا1388   گالری برگ، تهران 1375 | گالری سیحون، تهران 1375 |گالری فاطیما، تهران 1374 | گالری بامداد، تهران 1369

 برگزیده‌ی نمایشگاه‌های گروهی: بیرون و درون، میلان 1388| مسیرها 2، لندن 1388|  تفنگ ها و گل های سرخ، گالری الون هالند، لندن 1387 | آرزوها و رؤیاها، مرکز مریدین، واشنگتن، امریکا 1386  | مشرق خیال، موزه هنرهای معاصر تهران 1385  | دومین دوسالانه بین‌المللی هنر، بی‌جنیگ 1384  | ششمین دوسالانه بین‌الملی نقاشی، موزه هنرهای معاصر، تهران 1383 

نمايشگاه ها

متون مرتبط
سقوط هنر ایران در مزایده های هنری
صورتهای افشین پیرهاشمی چه کسانی هستند؟ در عزابند یا غرق لذت ؟ دنیایشان رنگیست یا تکفام ! پاسخ به این سوالات ساده نیست میرنا ایاد به دیداره او رفته است.
1