نزار موسوی نيا
نزار موسوی نيا

آبادان  1358| كارشناسی نقاشی، جهاد دانشگاهي  تهران

نمايشگاه انفرادی :  گالری ماه  تهران 1389 |  گالری ماه – تهران 1388 |  گالری دی ، تهران 1385 |  گالری دی ، تهران 1384

نمايشگاه گروهی :  خودنگاره های دو  گالری راه ابريشم و گالری محسن  تهران 1389 |  گالری هما  تهران 1390

1388 | سادبيز  لندن 2009 | گالری ماه مهر،  منتخب چند نسل نقاشی ايران، تهران 1388

گالری ماه– برگزيده ای از آثار 50 هنرمند ، تهران | سادبيز ، لندن 2008 | بینال طراحی موزه امام علی ،  تهران 1386  |  گالری آريا – تهران 1386 |  گالری اثر – تهران 1386 |  گالری دی،  تهران 1385

 

نمايشگاه ها

1