صبا منوچهری

 تهران 1345  | تحصيلات  ليسانس هنرهاي زيبا ، دانشگاه " تافت " ،‌ماساچوست  1370|‌ امريكا  گواهينامه سال پنجم انستيتو موزه هنرهای زيبا ، بوستون ،‌امريكا 1369 | ديپلم ،‌انستيتو موزه هنرهای زيبا ، بوستون ،‌امريكا 1367


نمايشگاهها : گالری XVA ،‌دبي ،‌نمايشگاه جواهر و نقاشی با خانم فريده لاشايی 1384 |  گالری Object of Desire" لوئي ويل" ايالت كنتاكی ، امريكا 1383 | گالری XVA ،‌دبی ، نمايشگاه بين المللی نقاشی ،‌مجسمه و جواهر 1382 | گالری گلستان   تهران ،  با همكاري 4 نقاش معاصر ايران 1378 | مركز هنر های دبی - گالری گلستان   تهران ، 1378 |   گالری گلستان   تهران ،1375 | گالری گلستان   تهران ،1373   |   موزه هنرهای زيبا   بوستون ،‌امريكا 1369 | شركت در نمايشگاه سيار اساتيد - انجمن هنرمندان بوستون ،‌امريكا ،‌خصوصيات فلز – بررسی هنرهاي فلزی معاصر در امريكا - مركز طراحی بوستون ،‌امريكا

نمايشگاه ها

1