ركن الدين حائری

 تهران 1357


نمایشگاه های انفرادی: خر، کافر، عروس و دیگران گالری B21، دبی امارات متحده عربی 1387 | دلمه گالری گلستان ، تهران 1385 | نقاشی و طراحی های رکن الدین حائری زاده، گالری ترد لاین، دبی امارات متحده عربی 1385 | گالری دی، تهران 1385 | گالری ترد لاین، دبی امارات متحده عربی 1384 | گالری ویلند، برلین 1379
نمایشگاه های گروهی: نمایشگاه هفت نگاه، تهران 1386 |  هنرکلن لندن، آلمان 1386 | طرح در برابر طرح گالری هما، تهران 1385 | بی ینال نقاشی چین، بیجینگ 1384 | باغ ایرانی موزه هنرهای معاصر، تهران 1383 | گالری گلستان، تهران 1382 | گالری آتشزاد، تهران 1381 | گالری گلستان، تهران 1381 | سفارت آلمان، تهران 1380 | گالری الاهه، تهران 1379


 

نمايشگاه ها

1