هنرمندان اين نمايشگاه
پوریا پرهیزکار

 تهران 1365

انفرادی : اشعار کوتاهی به نثر| همه چیز از یک توپ شروع شد، گالری هما، تهران 1396| هندسه باور، گالری خورشید، لواسان 1395 | هندسه باور، خانه منوچهری، کاشان 1394 &n ...